Inne cechy

Pozostałe cechy bazy MOL-Instincts
  • Możliwość zapisu wyników np. w plikach MOL, JPG, PNG


  • Wszystkie właściwości TPC mogą być wyeksportowane jako pliki "IKC" dla celów użycia w innym programie. Nie ma potrzeby wielokrotnego przeklejania danych - wystarczy kilka kliknięć.


  • Możliwość wyodrębnienia wartości deskryptorów cząsteczkowych, w celu zastosowania ich dla wielu molekuł oraz opcja zapisu w pliku do dalszych czynności (wymagany jest plik wejściowy z listą substancji chemicznych w formacie MOL lub SDF). Ponownie, nie ma potrzeby kopiowania i wklejania każdego deskryptora z osobna. Wystarczy kilka kliknięć.


Ograniczenia

  • MOL-Instincts nie zastąpi całkowicie eksperymentów. Eksperymenty mogą być nadal konieczne, zwłaszcza gdy dane muszą być absolutnie pewne; np. w komercyjnych zastosowaniach w rolnictwie. Zalecane jest, aby wykorzystywać MOL-Instincts do przyspieszenia wykonywania zadań w przypadku opóźnień z powodu braku danych o własnościach i informacjach molekularnych. Jeśli to możliwe, eksperymenty powinny być przeprowadzone jako weryfikacja danych.

  • MOL-Instincts jest najlepszym wyborem, gdy dane eksperymentalne są niedostępne lub eksperymentowanie jest niemożliwe, co często występuje w przypadku, gdy związek docelowy nie może być wystarczająco czysty ze względu na problemy z jego rozdziałem, gdy jest zbyt toksyczny lub gdy wykonanie eksprymentu jest zbyt skomplikowane.

  • Nie zostały opracowane technologie estymacji dla wszystkich właściwości. Na przykład, temperatury samozapłonu, niektórych właściwości fazy stałej i stałej dysocjacji (pKa) są nadal w trakcie opracowywania. Występują tam czynniki, które jeszcze nie są zrozumiałe. Dane i informacje o związkach zawarte w bazie są jednak jednym z najbardziej kompletnych zestawów w porównaniu do innych dostępnych obecnie źródeł na rynku.

  • Rodzaje związków chemicznych są w MOL-Instyncts ograniczone. Obecnie maksymalna maksymalna liczba atomów ciężkich (innych niż izotopy wodoru) na związek wynosi około 60, ale jest ograniczona najczęściej do 25 z powodu przytłaczającego czasu obliczeniowego niezbędnego do uzyskania wyników. Z podobnego powodu, typ rodzaj atomów jest ograniczony do C, H, N, O, S, F, Cl, Br, I, Si, P oraz As. Pomimo tego ograniczenia, MOL-Instincts obejmują niemal 75% związków chemicznych aktualnie stosowanych w przemyśle. To ograniczenie również wynika z potężnych potrzeb obliczeniowych, i może być ono przezwyciężone poprzez zastosowanie większej liczby procesorów w systemach obliczeniowych. Taka ścieżka jest zaplanowana w najbliższej przyszłości.

Script logo