Przeszukiwanie

Zawartość bazy MOL-Instincts
Ponad 2,85 miliona związków, włączając w to ich izomery, zostały profesjonalnie sklasyfikowane poprzez typy związków, paliw, procesów przemysłowych i mogą być dostępne jako osobne bazy produktów.
 • Wolne rodniki
  Dostępnych jest ponad 380 tysięcy związków rodników, włączając w to węglowodory, co świetnie nadaje się do badań procesów spalania i innych pokrewnych procesów.
 • Węglowodory
  Prawie 1 milion związków zawierających alkany (parafiny), alkeny (olefiny), alkiny, cykloalkany (nafty/cykloparafiny), cykloalkeny (cykloolefiny), cykloalkiny i węglowodory aromatyczne
 • Związki heterocykliczne
  W bazie zawarte jest ponad 1,5 miliona organicznych związków hetero- i heterocyklicznych (niehydrocarbonów) z ponad 100 różnymi grupami funkcyjnymi zawierającymi tlen, azot, siarkę, atom fluoru, chloru, bromu, jodu, krzemu, fosforu i arsenu. Związki stosowane w przemyśle obejmują alkohole, związki fenolowe (fenole, kwasy karbolowe, kwasy fenowe), aldehydy, ketony, etery, estry, kwasy karboksylowe, furany, pirany, aminy, iminy, nitryle, cyjanky, pirolidyny, piperydyny , pirolidny, pirydyny, tiole, tioetery, disiarczki, tiofeny, tiopirany, amidy, aminokwasy, fluorki, chlorki, bromki, jodki, silany, związki sililowe, fosfany, fosfonity, fosfoniany, związki fosforynowe, arseny, arsanetony, kwasy arisonowe, związki arsanylowe.
 • Paliwa
  Zidentyfikowanych jest większość związków węglowodorowych zawartych w benzynie, paliwie nicjdo silników wysokoprężnych, olejach napędowych i biodizlach (biopaliwach), a dane o ich własnościach zostały przygotowywane pod kątem lepszego projektowania i optymalizacji rozwiązań dotyczących zużycia energii.
 • Chemia procesowa
  Opisy obejmują związki ropy naftowej (ropa naftowa) zawarte w ważnych procesach, takich jak krakowanie termiczne / hydro / katalityczne, reforming, izomeryzacja, spalanie i odsiarczanie. W bazie zawarte są też nowsze procesy takie jak CTL / GTL (w tym proces Fischera-Tropscha), MTO / MTG oraz procesy powstawania związków sadzy i nafty.
 • Chemia leków
  MOL-Instincts zawiera ponad 1 milion związków substancji leczniczych

Sposoby przeszukiwania bazy MOL-Instincts
 1. Wyszukiwanie tekstowe (po nazwie)


 2. Wyszukiwanie po strukturze.
  MOL-Instincts zawiera edytor struktur. Możliwy jest też import własnych struktur.


 3. Zaawansowane wyszukiwanie po właściwościach związkuScript logo