Właściwości lekowe

Mol-Instincts zawiera szereg przydatnych informacji W zakresie związanym z rozwojem leków / medykamentów / farmaceutyków.

W przypadku współczynnika podziału oktanol-woda (logP) i rozpuszczalności (logS), w bazie zawarte są odchylenia od danych eksperymentalnych.


Script logo