Właściwości TPC

Kluczem do rozwoju zastosowań przemysłowych jest posiadanie bazy danych, w której łatwo można znaleźć informacje i je z niej wydobyć. Właściwości TPC związków (termo-fizyko-chemiczne, thermo-physico-chemical - TPC) zostały określone w MOL-Instincts w dwóch etapach:
  1. zastosowane zostały własne innowacyjne technologie obliczeniowe oparte na mechanice kwantowej, podstawowych teoriach i nowoczesnych metodach modelowania,
  2. ręczna weryfikacja w oparciu o teorie analiz chemicznych, np. analizę podobieństwa. W bazie MOL-Instincts zawarta jest Większość danych dotyczących własności, w tym właściwości fizycznych, fizykochemicznych, termochemicznych, termodynamicznych, termofizycznych i transportowych.

Niezmienne właściwości TPC
W bazie zawartych jest 35 ważnych właściwości, które są stałe niezależnie od zmian temperatury. Są to właściwości krytyczne dla reakcji i procesów chemicznych takie jak: czynnik akcentyczny, normalna temperatura wrzenia, krytyczny czynnik ściśliwości, ciśnienie / temperatura / objętość krytyczną, moment dipolowy, powinowactwo elektronowe, entalpia (ciepło) tworzenia / spalania / entropia, granica palności, punkt zapłonu, energia swobodna Gibbsa, potencjał jonizacji, objętość molowa cieczy, parachora, polaryzowalność, współczynnik załamania światła (refrakcji), parametr rozpuszczalności Hildebranda, promień drgań, powierzchnia i objętość Van der Waalsa oraz podatność magnetyczna.


Dane mogą być w bazie porównywane. Istnieje również możliwość zestawienia i wizualizacji odchylenia uzyskanych danych od wartościami eksperymentalnych.

Zmienne właściwości TPC
MOL-Instincts zawiera 11 właściwośći zmiennych w fukcji temperatury, oraz szereg informacji systemtycznych z nimi związanych. has 11 temperature dependent properties, and more systematic information is available for you. Dodatkowo w bazie zawarte są ważne właściwości istotne z punktu widzenia zastosowań przemysłowych, np. pojemność cieplna (cieplna), entalpia (ciepło) odparowania, gęstość cieczy, przewodność cieplna, ciśnienie pary, lepkość (cząsteczkowa), drugi współczynnik wirialny oraz napięcie powierzchniowe.


Wartości właściwości są podane w tabeli, którą łątwo można kopiować i wkleić do innego programu. Dla większości związków podany jest też poziom dokładności w odniesieniu do danych eksperymentalnych. Wartości właściwości mogą być przedstawiane na wykresie 2-wymiarowym, co pozwala lepiej je analizować.

Script logo