Narzędzia TerrSet

IDRISI GIS ANALYSIS
Zestaw narzędzi IDRISI GIS oferuje ponad 300 narzędzi analitycznych, głównie zorientowanych na dane rastrowe, do manipulowania zbiorami danych geoprzestrzennych

Szeroki wachlarz podstawowych narzędzi analitycznych do analizy GIS, głównie zorientowanych na dane rastrowe. Specyficzne funkcje zestawu narzędzi GIS Analysis obejmują zestaw wieloetapowych i wielofunkcyjnych procedur decyzyjnych oraz szeroką gamę narzędzi do analizy statystycznej, zmian i analizy powierzchni. Do modelowania dynamicznego i wsparcia decyzji dostępne jest również specjalne środowisko modelowania graficznego. Zestaw narzędzi GIS Analysis zawiera środowisko skryptowe i bardzo elastyczny interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwia kontrolę nad TerrSet przy użyciu takich języków jak C++, Delphi i Python. Wszystkie składniki systemu TerrSet intensywnie korzystają z interfejsu API.


IDRISI IMAGE PROCESSING
System przetwarzania obrazów IDRISI w systemie TerrSet jest obszernym zestawem procedur odzyskiwania, ulepszania, transformacji i klasyfikacji zdalnie przesyłanych obrazów.

Obszerny zestaw procedur udoskonalania, transformacji i klasyfikacji zdalnie otrzymywanych obrazów. System przetwarzania obrazu w Terrlet zawiera najszerszy zestaw procedur klasyfikacyjnych w przemyśle, w tym zarówno twarde, jak i miękkie procedury klasyfikacyjne oparte na uczeniu maszyn (Neural Networks) i charakterystyce statystycznej.


LAND CHANGE MODELER
Innowacyjne narzędzie do planowania przestrzennego i wspomagania decyzji w zakresie analizy i przewidywania zmian terenowych ze specjalnym narzędziem do modelowania REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation).

Narzędzie pozwala na przekrojowe analizy zmian pokrycia terenu, empiryczne modelowanie jego relacji do zmiennych objaśniających przyczyny i prognozowanie przyszłych zmian. Land Change Modeler obejmuje również specjalne narzędzia oceny redukcji REDD (redukcja emisji z wylesiania i degradacji lasów) w strategiach łagodzenia zmian klimatycznych.


HABITAT AND BIODIVERSITY MODELER
Modelowanie siedlisk i różnorodności biologicznej (HBM) jest przekrojową aplikacją przeznaczoną do oceny siedlisk, analizy wzorcowej krajobrazu i modelowania różnorodności biologicznej.

Możliwy jest import danych gatunków i różnorodności biologicznej z IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Dodatkowo narzędzie pozwala na wykorzystanie analiz pochodzących z modułów Land Change Modeler oraz Climate Change Adaptation Modeler, celem modelowania i wizualizacji potencjalnych skutków zmian klimatu lub krajobrazu.


GeoSIRIS
Narzędzie, które określa ilościowo i przyporządkowuje wpływ krajowych projektów REDD na wylesianie, emisję dwutlenku węgla, dochody z rolnictwa i płatności z tytułu emisji dwutlenku węgla.

Unikalne narzędzie do planowania na poziomie krajowym w zakresie REDD, opracowane w ścisłej współpracy z Conservation International. Dzięki GeoSIRIS można zmierzyć wpływ różnych strategii gospodarczych na wylesianie i redukcję emisji dwutlenku węgla.


ECOSYSTEM SERVICES MODELER
Przestrzenny systemem wspomagania decyzji w celu oceny wartości kapitału naturalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Narzędzie stosowane do oceny wartości różnych usług ekosystemowych, takich jak oczyszczanie wody, zapylanie plonów, energia wiatru i fal. ESM opiera się ściśle na zestawie narzędzi InVEST opracowanych przez Natural Capital Project.


EARTH TRENDS MODELER
Zintegrowany zestaw narzędzi do analizy danych ze zdjęć pochodzących ze zdalnie przesyłanych obrazów Ziemi.
Narzędzie do analizy serii czasowych obserwacji Ziemi. Dzięki ETM można rozpoznać trendy i powtarzające się wzorce w podstawowych zmiennych systemu ziemskiego, takich jak temperatura powierzchni morza, temperatura atmosfery, opad atmosferyczny i przyrost roślinności. ETM jest wyjątkowym narzędziem oceny zmian klimatycznych w niedawnej przeszłości (np. w ciągu ostatnich 30 lat).


CLIMATE CHANGE ADAPTATION MODELER
Zestaw narzędzi do modelowania przyszłego klimatu i oceny jego wpływu na wzrost poziomu morza, przydatności do uprawy i rozkłady żyjących gatunków.

Obejmuje narzędzia do generowania scenariuszy klimatycznych przy wykorzystaniu modeli MAGICC i SCENGEN stworzonych przez National Center for Atmospheric Research, modelowania opłacalności zbiorów z wykorzystaniem bazy danych EcoCrop, modelowania wzrostu poziomu morza i generowania zmiennych bioklimatycznych.


Script logo